پوش باتوم مارک پکنز ترک

123 

این نوع شیر ها در زیر مانومترها (گیج های)  گاز استفاده می شوند و با هر بار فشار می توان گاز را در داخل مانومتر رها کردو فشار را چک کرد.

WhatsApp chat