پودر اینهیبیتور

123 

ممانعت کننده یا اینهیبیتورها افزودنی هایی هستند که با ایجاد تغییر و تحول بر روی سطح فلزات، محیط و یا هر دو، خوردگی را تحت کنترل در آورده، شیوه عمل انها ایجاد اختلال در واکنش های آندی، کاتدی و یا هر دو آنهاست که باعث کاهش سرعت خوردگی می گردد. ممانعت کننده ها را می توان بر حسب مکانیزم و ترکیب طبقه بندی نمود. با توجه به ترکیب ممانعت کنننده ها به دو دسته اصلی معدن و آلی تقسیم می گردند. برحسب مکانیزم عمل به دونوع مشخص

بازدارنده تقسیم می شوند :

نوعA: که لایه یا فیلمی محافظ روی سطح فلز تشکیل داده یا نوعی واکنش با فلز انجام می دهند.

نوع B: موادی که قدرت خورندگی محیط را کم می کنند.

ضمنا بازدارنده های AB هم وجود دارند که هم می توانندبا فلز واکنش انجام داده و هم قدرت خورندگی محیط را کم کنند، ولی همیشه یکی از خاصیت ها حاکم بر دیگری است. بازدارنده های نوعA بسیار متداول بوده در حالی که بازدارنده های نوعBکمتر متداول هستند. لازم به ذکر است که ممانعت کننده از نظر فلز، محیط خورنده، درجه حرارت و غلظت معمولا منحصربه فرد هستند.

WhatsApp chat