پرشر ساتر SAUTER پتانسیوتردار(تدریجی) 15 بار

123 

پرشر مارک ساتر آلمان

فشار قابل تنظیم تا 15 بار تدریجی

پتانسیومتر دار (تدریجی)

WhatsApp chat