پرشر ساتر SAUTER پتانسیوتردار(تدریجی) 15 بار

35,000,000  29,000,000 

پرشر مارک ساتر آلمان

فشار قابل تنظیم تا 15 بار تدریجی

پتانسیومتر دار (تدریجی)

WhatsApp chat