پتانسیومتر 135 اهم

123 

پتانسیومتر 135 اهم بابت تست دستی موتورهای هانیول در تابلو برق دیگ های بخار

WhatsApp chat