مواد دی ام ضدرسوب DM

123 

مواد دی ام ضدرسوب

گالن20 لیتری

بعد از سختی گیر های صنعتی نوبت به تزریق مواد دی ام است که نسبت به سختی آب باقی مانده بتوانند از چسبیدن مواد به جداره های لوله خودداری کنند و باعث ته نشین شدن آنها می شوند.

بسته کالا مواد دی ام را در نوع های مختلف تولید و نسبت به سفارش مصرف کننده عرضه می دارد.

WhatsApp chat