مواد دی ام ضدرسوب DM ویژه

123 

مواد دی ام ضدرسوب:

گالن 20 لیتری

بعد از سختی گیر های صنعتی نوبت به تزریق مواد دی ام است که نسبت به سختی آب باقی مانده بتوانند از چسبیدن مواد به جداره های لوله خودداری کنند و باعث ته نشین شدن آنها می شوند.

بسته کالا مواد دی ام را در نوع های مختلف تولید و نسبت به سفارش مصرف کننده عرضه می دارد.

WhatsApp chat