مواد دی ام ضدرسوب DM اکسیژن زدا

123 

مواد دی ام ضدرسوب علاوه بر ته نشین کردن سختی آب باعث اکسیژن زدایی و عدم خوردگی بیشتر میشوند

بعد از سختی گیر های صنعتی نوبت به تزریق مواد دی ام است که نسبت به سختی آب باقی مانده بتوانند از چسبیدن مواد به جداره های لوله خودداری کنند و باعث ته نشین شدن آنها می شوند.

بسته کالا مواد دی ام را در نوع های مختلف تولید و نسبت به سفارش مصرف کننده عرضه می دارد.

WhatsApp chat