لول سوئیچ LS 14 عیوض تکنیک

8,000,000 

دامنه عملکرد :

لول سوئیچ تیپ LS 14 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد.لول سوئیچ تیپ LS 14 در فشار نامی  482° F یا 250°C و اتصال فلنجی و دمای کاری PN25 تولید می شود.از لول سوئیچ تیپ LS 14 در مخازن آب ،دی اریتور ،تانکهای سوخت ،مخازن کندانس ،منابع تحت فشار ،تانکهای اسید ،تصفیه خانه های آب و …استفاده می شود.

WhatsApp chat