لول سوئیچ LS 04 عیوض تکنیک

123 

دامنه عملکرد :

لول سوئیچ تیپ LS 04 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد.لول سوئیچ تیپ LS 04 در فشار نامی 1 و اتصال فلنجی و دمای کاری PN10 30 یا 50°C تولید می شود.از لول سوئیچ تیپ LS 04 در مخازن آب ،دی اریتور ،تانکهای سوخت ،مخازن کندانس ،منابع تحت فشار ،تانکهای اسید ،تصفیه خانه های آب و …استفاده می شود.

WhatsApp chat