فلوتر لول جیوه ای

123 

فلوتر یا توپی لول جیوه ای مورد استفاده در لول های فانتینی و عیوض تکنیک که به صورت گرد و پیم دار هستند.

WhatsApp chat