شیرموبری (شیر زیرموبری) اشتعال اراک

123 

BLOW DOWN VALVES sequencing :

وظیفه این محصول پاکسازی وتخلیه کامل محفظه شناور،اتصالات آب و بخار است.

این شیر ترکیبی از یکشیر ایزوله کننده ویک شیر ترکیبی است فرآیند تخلیه را در سه مرحله انجام میدهد.این فرآیند توسط یک فلکه انجام میشود.

WhatsApp chat