شیربرقی پیلوت NC ماداس “1/2

123 

شیربرقی پیلوت نرمال کلوز سایز “1/2 در خط گاز مشعل های صنعتی استفاده می شود.

WhatsApp chat