شیربرقی دانگز “3/4 LGV507/5 SO2 NO

123 

شیربرقی دانگز  LGV507/5

شیربرقی نرمال باز دنده

فشار کاری 360 میلی بار

موداستفاده: گاز طبیعی

WhatsApp chat