شیربرقی دانگز مدل MB-DLE 415 B01 S50 سایز “11/2

123 

شیربرقی بلوکی مارک دانگز

دارای دو شیر دانگز قابل ارتقا تا سایز “2

دارای لیک کنترل، پرشردانگز، بالانسر گاز، فیلتر داخلی گاز

1 در انبار

WhatsApp chat