شیربرقی دانگز تدریجی فلنچ

123 

شیربرقی دانگز

شیربرقی نرمال بسته دنده

عملکرد: تکضرب

فشار کاری 360 میلی بار

موداستفاده: گاز طبیعی

پاک کردن
WhatsApp chat