دیسک چک ولو آیواز ترک SS316

123 

شیر چک ولو  ( Check Valves )چک ولو ها شیرهایی بازدارنده از جریان برگشتی هستند که برای جلوگیری از حرکت ماده سیال (گاز یا مایعات) از جریان حرکتی عقب به سیستم فرآیند حیاتی، طراحی شده است.

پاک کردن
WhatsApp chat