تراپ(تله بخار) فلوترموستاتیک “2 اسپیراکس انگلیس

123 

دامنه عملکرد :
تله بخار فلوتر ترموستاتیکی تیپ FT-14 با عملکرد بال، کندانس ایجادشده در سیستم را بطور اتوماتیک خارج می کند. ترموستات تعبیه شده در تله بخار فلوتر ترموستاتیکی تیپ FT-14 در ابتدای شروع به کار سیستم، گازها و هوای داخل خط را قبل از رسیدن کندانس و بخار تخلیه می کند و در حین کار نیز هوا و گازهای ایجاد شده در سیستم را تخلیه می نماید و در مواقعی که کندانس بیش از حد باشد به تخلیه کندانس نیز کمک می کند.

1 در انبار

WhatsApp chat